Turun Sirkkalan koulun avoin taidekilpailu


Kilpailun järjestäjä, kohde ja tarkoitus

Turun kaupunki julistaa avoimen taidekilpailun Sirkkalan kouluun sijoitettavasta taidekokonaisuudesta. Kilpailu toteutetaan sähköisen haun kautta ja palkittavat työt valitaan määräaikaan mennessä saapuneiden ehdotusten joukosta. Kilpailuun saavat osallistua kaikki Suomessa toimivat taiteilijat ja taidetyöryhmät. 

Sirkkalan koulun uudisrakennuksen valmistuessa Sirkkalabacken ja Sirkkalan koulu yhdistyvät. Uuden koulun nimi tulee olemaan Sirkkala skola (Sirkkalan koulu), jossa toimii 6 luokka-astetta ja vähintään 18 ryhmää. Koulun oppilasmäärä tulee olemaan noin 400 ja henkilökunnan määrä 60. Koulun uudisrakennukseen sijoittuu 9 luokkatilaa, 2 pienluokkatilaa, erityisluokkia, aamu- ja iltapäivätoiminnan kotipesä, henkilöstön tauko- ja työskentelytilat, hallinto, toimintaterapia/liikuntatila sekä esiopetuksen tilat. Koulun rakennustyöt alkavat elokuussa 2021 ja rakennus valmistuu keväällä 2023.

Sirkkalan koulussa lapset ja heidän hyvinvointinsa ovat toiminnan keskiössä, siksi myös uusi koulurakennus tehdään juuri heidän tarpeitaan ajatellen. Leikkisyys, yllättävyys, mielikuvitusta aktivoivat elementit ja mahdollisesti moniaistisesti koettavat teokset soveltuvat hyvin uuteen kouluympäristöön. Liikunnallisuus ja oppimisen ilo ovat myös tärkeitä tekijöitä osana koulun arkea. Moniaistisuuden näkökulma korostuu rakennuksessa, jonka käyttäjäkunnasta osalla on erilaisia aistirajoitteita.

Sirkkalan koulun tontilla sijaitsee tulevan 4-kerroksisen uudisrakennuksen lisäksi myös kolme asemakaavassa suojeltua puurakennusta, joka ovat valmistuneet 1884 ja 1859 sekä uudempi koulurakennus vuodelta 2002. Käyttäjien toivomuksena on, että ainakin osa uudesta taidekokonaisuudesta sijoittuisi piha-alueelle tai muulla tavoin toteutettuna siten, että muutkin kuin uudisrakennuksessa kouluansa käyvät lapset voisivat nauttia taiteesta.

Taideteoksen tai teoskokonaisuuden ensisijaiset sijoituspaikat ovat kulttuuritila (3. krs.), ruokasali (1. krs), porrashuoneet ja koulun pihamaa. Taidetta on mahdollista integroida myös rakenteisiin kuten akustiikkalevyihin, naulakoihin, osaksi ikkunapintoja tai portaikon kaiteisiin. Taidekokonaisuus voi hyvin myös laajentua käsittämään ja yhdistämään ulko- ja sisätilat.

Kilpailun seurauksena toteutettavan teoskokonaisuuden on oltava valmiina paikoilleen ripustettuna 30.6.2023 mennessä. Rakennus otetaan käyttöön elokuussa 2023.

Kilpailuehdotukset

Kilpailu toteutetaan sähköisesti internetissä ArtCurator-verkkopalvelun kautta. Taiteilijoilta pyydetään hakulomakkeen yhteyteen:

- 1–5 kappaletta värillisiä teoskuvia kilpailuun tarjottavasta ehdotuksesta

- 1–5 kappaletta värillisiä visualisointeja ehdotetusta teoksesta/teoskokonaisuudesta julkisivupiirustukseen, sisähavainnekuviin ja/tai pihalta otettuihin valokuviin upotettuna
- tekstiosuus, jossa kuvataan taideteoksen taiteellisia lähtökohtia, käytettävät materiaalit, teoksen koko, arvioitu paino ja ripustusvaatimukset.

Teoskokonaisuuden suunnittelu-, materiaali- ja toteutuskustannukset saavat maksimissaan olla 75 000 € (alv. 0 %). Taiteilijan tulee laatia eritelty kustannusarvio, josta käy ilmi myös taiteilijapalkkion osuus.

Kilpailu on salainen. Kilpailuehdotusten jokainen asiakirja on varustettava nimimerkillä. Lähetettyjä ehdotuksia käsittelee ainoastaan kilpailun tekninen yhdyshenkilö eikä tekijöiden tietoja paljasteta ennen kilpailun ratkaisua. Palkitsemattomien ehdotusten aineisto tekijätietoineen tuhotaan kuuden kuukauden päästä kilpailun ratkaisusta.

Kilpailuehdotusten tekijänoikeudet säilyvät taiteilijalla. Kilpailun järjestäjällä on oikeus käyttää ja julkaista ei-kaupallisessa tarkoituksessa palkittujen teosehdotusten materiaalia, kuten kuvia, viestinnässään korvauksetta silloin, kun viestintä koskee kilpailua tai kyseistä taidehanketta. Muusta tekijänoikeuden käytöstä on sovittava Kuvasto ry:n tai milloin Kuvasto ei edusta tekijää, tekijän kanssa erikseen.

Kilpailussa noudatetaan tätä kilpailuohjelmaa ja Suomen Taiteilijaseuran kilpailusääntöjä tässä etusijajärjestyksessä. Kilpailuohjelma on hyväksytetty STS:n hallituksen kokouksessa 21.10.2020.

Osallistuminen kilpailuun osoitteessa: sirkkalankoulu.artcurator.io.

Tuomariston jäsenet

Kilpailun tuomaristoon kuuluvat:

Palkinnot

Palkintoina jaetaan yhteensä 10 000 €, joka jakaantuu seuraavasti:

palkinto 5 000 €

palkinto 3 000 € 

palkinto 2 000 €

Kilpailun tuomaristo voi yksimielisellä päätöksellään jakaa palkintosumman toisinkin.

Palkintorahat maksetaan ensisijaisesti kaupungille osoitettavaa laskua vastaan. 

Jatkotoimet kilpailun seurauksena

Kilpailun tuomaristo valitsee ehdotuksista taiteellisesti, teknisesti ja taloudellisesti sopivimman ehdotuksen toteutettavaksi. Arvioinnissa painotetaan ehdotuksen visuaalista ja toiminnallista sijoittumista osaksi rakennuksen sisä- ja/tai ulkotiloja sekä sisällöllistä yhteyttä rakennuksen käyttötarkoitukseen, sen arkkitehtuuriin ja päiväkodin toimintakulttuuriin. 

Taidekokonaisuuden lopullisesta hankinnasta päättää Turun kaupunki, jolla on oikeus tilata teos minkä tahansa kilpailussa sijoittuneen luonnoksen pohjalta. Teoksen toteutuksesta tehdään erillinen sopimus tulosten julkistamisen jälkeen.


Kilpailun aikataulu

Kilpailuaika alkaa maanantaina 2.11.2020 klo 9.00 ja päättyy sunnuntaina 7.2.2021 klo 17.00. Osallistujan tulee kilpailuajan puitteissa rekisteröityä, kirjautua ja jättää ehdotuksensa verkkopalvelussa osoitteessa: sirkkalankoulu.artcurator.io

Kilpailuehdotusten sisäänjättöaikaan on vaikuttanut oleellisesti se, että taidekokonaisuus halutaan ottaa rakennushankkeen kokonaissuunnittelussa mahdollisimman hyvin huomioon. Lopullisen teoskokonaisuuden tarkempaan suunnitteluun ja toteutukseen on jätetty runsaasti aikaa.


Kilpailuaika

Alkaa 2.11.2020 klo 9.00 ja päättyy 7.2.2021 klo 17.00


  1. Ehdotusten arviointi 10.–21.2.2021

  2. Palkintojen saajien valinta 22.2.2021
  3. Taidekokonaisuuden integrointi 
rakennuksen muuhun suunnitteluun 2-/2021
  4. 
Palkintojen saajien julkistaminen 3/2021 (tarkempi päivämäärä ilmoitetaan myöhemmin)

  5. Teoksen/teosten valmistaminen 2/2021–5/2023

  6. Teoksen/teosten ripustaminen paikoilleen 30.6.2023 mennessä

  7. Rakennuksen käyttöönotto elokuu 2023Kilpailuun liittyvät kysymykset

Kilpailuohjelmaa koskevat kysymykset lähetetään osoitteeseen: taidekokoelma.museopalvelut@turku.fi. Kysymyksiin vastataan kahdessa jaksossa: 2.11.–29.11.2020 saapuneisiin kysymyksiin vastataan 4.12.2020 mennessä ja 30.11.2020–17.1.2021 saapuneisiin vastataan 22.1.2021 mennessä. Kaikki saapuneet kysymykset ja niihin annetut vastaukset julkaistaan kilpailun verkkosivulla osoitteessa sirkkalantaidekilpailu.turku.fi. Kysymyksiä käsittelee kilpailun tekninen yhteyshenkilö, joten kysyjien henkilötiedot eivät välity tuomaristolle.


Verkkopalveluun liittyvät kysymykset

Kilpailun verkkopalvelun käyttöä koskevat kysymykset lähetetään osoitteeseen info@artor.io Apua verkkopalvelun käyttöön saa lisäksi live chat -tuesta, joka on avoinna arkisin klo 9–17. 


Kilpailuun liittyvä asiakirjat

Liitetiedostot voi ladata osoitteesta: www.turku.fi/sirkkalantaidekilpailu

1.-4. kerroksen pohjapiirustukset

Leikkauspiirustus

Julkisivupiirustukset

Valokuvia piha-alueelta

Havainnekuvat kulttuuritilasta, porraskäytävistä ja ruokalasta

ArtCurator-lomakkeen täyttäminen:

Mahdollisia ongelmatilanteita:

Ohje
X